Ważne informacje

Obowiązki właściciela domu/budynku

Mieszkając w budynku wielorodzinnym o stan obiektu, okresowe kontrole instalacji i urządzeń, dbają spółdzielnie mieszkaniowe oraz administratorzy nieruchomości. W przypadku kiedy my jesteśmy właścicielami domu czy budynku, o te czynności musimy zadbać we własnym zakresie.

Każde towarzystwo ubezpieczeń, posiada w ogólnych warunkach ubezpieczenia zapisy odwołujące się do obowiązujących przepisów prawa, oraz inne regulacje i obowiązki nakładane na ubezpieczonych. Brak aktualnych przeglądów i spełnionych innych wymagań może skutkować odmową wypłaty odszkodowania. Przypominamy o najważniejszych:

Czynności realizowane przez uprawnione osoby:

  • okresowa kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) – co najmniej raz do roku,
  • okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, jego otoczenia; kontrolą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej – co najmniej raz na 5 lat,
  • sprawdzenie kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem - co najmniej raz na 4 lata.

Czynności realizowane samodzielnie przez właściciela domu/budynku:

  • czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej  raz na 3 miesiące,
  • czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym  co najmniej raz na 6 miesięcy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

Klasyfikacja obiektów (konstrukcja palna):

W przypadku chęci ubezpieczenia drewnianych Budynków/Budowli/Lokali oraz namiotów, budynków i budowli pokrytych strzechą, słomą, trzciną, drewnem, materiałem drewnopochodnym, tworzywem sztucznym, brezentem, płytą wielowarstwową, powinniśmy o tym fakcie poinformować ubezpieczyciela przed zawarciem polisy. Tego typu obiekty są klasyfikowane jako łatwopalne, wymagające indywidualnej oceny ryzyka.

Ważne linki:

Początek strony